മുഹമ്മദ് അബ്ദ

മുഹമ്മദ് അബ്ദ

വഖ്ഫ് ഇസ്‌ലാമിക നാഗരികതയില്‍

ചരിത്രത്തില്‍ ഇസ്‌ലാമിക നാഗരികത പ്രശോഭിതമായി നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്‌ലാമിക നാഗരികതയുടെ ശോഭനമായ ശേഷിപ്പുകള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. ഇസ്‌ലാമിന് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അതിനെക്കാള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!