മുന യുസ്‌രി

മുന യുസ്‌രി

angry-child.jpg

നിങ്ങളുടെ കോപം അനുകരിക്കപ്പെടുകയാണ്

  ദേഷ്യവും മുന്‍ശുണ്ഠിയും വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും മറ്റും ഭാഗമായി നമുക്ക് കിട്ടിയതാണോ അത്? ഇന്നത്തെ വളര്‍ന്നു വരുന്ന തലമുറ...

Don't miss it

error: Content is protected !!