അമല്‍ മുഹമ്മദ്

Family

അവിവാഹിതയായ സഹോദരിയോട് ഒരു സ്വകാര്യം

വിവാഹത്തിന് ഇനിയും അവസരം വന്നുചേര്‍ന്നിട്ടില്ലാത്ത സോദരീ, നീ ദുഖിക്കേണ്ടതില്ല. നീ നന്നായി ജീവിക്കുക. കഴിഞ്ഞുപോയതിനേക്കാള്‍ സുന്ദരമായരു കാലം നിനക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. നീയെന്തിന് ദുഖിക്കണം? കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ ലോകരക്ഷിതാവിന്റെ…

Read More »
Close
Close