അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് ഹമ്മാം

അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് ഹമ്മാം

fiqh-iftiradi.jpg

സാങ്കല്‍പിക കര്‍മശാസ്ത്രം: അടിസ്ഥാനങ്ങളും സാധ്യതകളും

ഭാവിയുടെ കര്‍മശാസ്ത്രം, പുനരാരംഭത്തിന്റെ കര്‍മശാസ്ത്രം, മുന്നോട്ട് പോക്കിന്റെ കര്‍മശാസ്ത്രം, സംഭവങ്ങളുടെ കര്‍മശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ധാരാളം വാക്കുകള്‍ ആധുനിക ഫിഖ്ഹീ ചര്‍ച്ചകളില്‍ സാധാരണ ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പദാവലികളാണെങ്കിലും...

Don't miss it

error: Content is protected !!