മര്‍യം നബാത്

Counselling

സ്വന്തത്തെ സ്‌നേഹിക്കുക

നിങ്ങള്‍ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നില്‍ നിന്ന് സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കുക? എന്താണ് നിങ്ങള്‍ കാണുന്നത്? പുറത്ത് കാണാന്‍ നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ്? പുറത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളുടെ…

Read More »
Close
Close