ഡോ. ഖാലിദ് ഖാലിദി

ഡോ. ഖാലിദ് ഖാലിദി

book.jpg

എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ വായിക്കേണ്ടത്

ചരിത്രത്തിന്റെ വായനയിലും ഗവേഷണത്തിലും കുറച്ചു കാലം ചെലവഴിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയില്‍ ആ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ രംഗത്തേക്ക് പുതുതായി കാലെടുത്തു വെക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചില നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വെക്കാനാണ്...

error: Content is protected !!