വലീദ് ഖാസിം

വലീദ് ഖാസിം

parenting3.jpg

സത്യസന്ധതയിലാണ് രക്ഷയെന്ന് മക്കളെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒട്ടനവധി തിന്മകളിലേക്ക് വാതില്‍ തുറക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് കളവ്. ഒരാളത് തന്റെ സ്വാഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാല്‍ ഗുരുതരമായ അപകടത്തിന്റെ പടുകുഴിലേക്കാണത് അവനെ തള്ളിയിടുക. എല്ലാ ചീത്തകാര്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മാര്‍ഗമാണതെന്നല്‍ സംശയമില്ല. കളവ്...

Foot-print.jpg

ജീവിതത്തില്‍ വഴികാണിക്കുന്ന വചനങ്ങള്‍

വാക്കുകള്‍ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കൊരു ജീവിതരേഖ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന തരത്തില്‍ മനസ്സില്‍ തട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളായി വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവെക്കപ്പെടുമ്പോള്‍. സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ മഹത്വത്തിനും സ്ഥാനത്തിനുമനുസരിച്ച് അവരില്‍ നിന്നുള്ള...

error: Content is protected !!