ബിനു മാത്യൂ

ബിനു മാത്യൂ

Baba-Ramdev.jpg

രാംദേവിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ബിസിനസ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെ

യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ് 'പരാക്രം സുരക്ഷാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനിയിലൂടെ സുരക്ഷാ ബിസിനസിലേക്കും കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തലും സൈനികബോധം വളര്‍ത്തലുമാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യമായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!