മുഹമ്മദ് ശഅത്വീത്വ്

മുഹമ്മദ് ശഅത്വീത്വ്

playing-childern.jpg

കുട്ടിക്കാലവും സൗഹൃദങ്ങളും

കുട്ടിക്കാലത്തെ കൂട്ടുകാരെ ഓര്‍ക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്കൊപ്പം കളിക്കുകയും പിണങ്ങുകയും ഇണങ്ങുകയും ചെയ്തവരെ ഓര്‍ത്തുപോകാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ സൗഹൃദത്തിന് അതിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദത്തേക്കാള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!