ഡോ. ശരീഫ് ഫൗസി സുല്‍ത്താന്‍

ഡോ. ശരീഫ് ഫൗസി സുല്‍ത്താന്‍

colo009lk;j.jpg

മോഹങ്ങളാല്‍ പൊതിഞ്ഞ നരകം

'നരകം മോഹങ്ങളാല്‍ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്ന് ഒരിക്കല്‍ പ്രവാചകന്‍(സ) പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നരകത്തിന് ചുറ്റും മോഹങ്ങളുടെ ഒരു മറയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ആ മറ ഭേദിക്കുന്നവന്‍ അതില്‍ പ്രവേശിക്കും....

Don't miss it

error: Content is protected !!