ഷിയാസ് പെരുമാതുറ

ഷിയാസ് പെരുമാതുറ

ibnkhaldun.jpg

ഇബ്‌നു ഖല്‍ദൂന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്

വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, വികസന പ്രക്രിയകളില്‍ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങള്‍ സമകാലിക ലോകത്ത് ധാരാളമായി വികസിച്ചു വരികയാണ്. നിലവിലെ സാമൂഹിക...

Don't miss it

error: Content is protected !!