ഷാഹിന്‍ സി.എസ്

Quran

പ്രകാശപൂരിതമായ വിളക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍

മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍. ഇരുള്‍ മൂടിയ ലോകത്ത് വഴിയറിയാതെ പകച്ചുനില്‍ക്കുകയായി രുന്നു ലോക ജനത. പ്രകാശപൂരിതമായ വിളക്കുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അവതരിച്ചപ്പോള്‍ ഭൂമിലോകം വെളിച്ചത്തില്‍…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker