ഡോ. ഹമൂദ അബ്ദലാത്തി

ഡോ. ഹമൂദ അബ്ദലാത്തി

qurani.jpg

ഖുര്‍ആനിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം

ഖുര്‍ആനിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം മൂന്ന് തരത്തില്‍ വായനക്കാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഒന്ന്, അതിന്റെ ആഴമാണ്. മനസ്സിന്റെയും ചിന്തകളുടെയും അടിവേരില്‍ നിന്നാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും അഗാധ വിതാനത്തില്‍ നിന്ന്...

error: Content is protected !!