ഫരീദ് പഞ്ച്‌വാനി

ഫരീദ് പഞ്ച്‌വാനി

madrasa1.jpg

ബ്രിട്ടന്റെ മദ്രസാ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി

ചില പദങ്ങള്‍ ലഘുവായ അര്‍ഥമുള്ളവയാണെങ്കിലും ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യപരവുമായി സങ്കീര്‍ണമായ ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നവയായിരിക്കും. 'മദ്രസ' അത്തരമൊരു പദമാണ്. ഭാഷാപരമായി, 'പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം' എന്നാണ് അതിന്റെ വിവക്ഷ. എന്നാല്‍ മദ്രസയുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!