ശൈഖ് വലീദ് ബസ്‌യൂനി

ശൈഖ് വലീദ് ബസ്‌യൂനി

girl.jpg

കുട്ടികളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്

'ദുര്‍രിയ്യത്ത്' എന്ന പദം 32 തവണ 19 വിവിധ അധ്യായങ്ങളിലായി ഖുര്‍ആന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'സന്താനപരമ്പര', 'തലമുറ' എന്നൊക്കെയാണ് ദുര്‍രിയ്യത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ വിവക്ഷ. കുടുംബമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന...

Don't miss it

error: Content is protected !!