മുഹമ്മദ് ഖാതിര്‍

മുഹമ്മദ് ഖാതിര്‍

confession.jpg

തൗബ പ്രതിരോധമാണ്

'തൗബ' (പശ്ചാത്താപം) എന്നത് മനുഷ്യനെ തെറ്റുകളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ കവചമാണ്. ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന്‍ തന്റെ തെറ്റുകളില്‍ നിന്നും പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയില്ലായെങ്കില്‍ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!