സി.ടി ബരീറ

സി.ടി ബരീറ

വിദ്യാര്‍ഥികളോട്

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സംസ്‌കരണവും വളര്‍ച്ചയുമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെയുണ്ട്. മനുഷ്യന്‍ കേവലം ശരീരം മാത്രമല്ല; ശരീരവും ആത്മാവും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന ഒന്നാണ്. ബുദ്ധിശക്തിയും...

Don't miss it

error: Content is protected !!