ജോണ്‍ ദയാല്‍

1948 ഒക്ടോബര്‍ 2-ന് ജനിച്ച ജോണ്‍ ദയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും പ്രമുഖ പൗരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്. ന്യൂപക്ഷങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

Close
Close