മര്‍വ്വ അബ്ദുല്ല

മര്‍വ്വ അബ്ദുല്ല

baby1.jpg

പ്രസവത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങള്‍

എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ വളരെയധികം സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാന്‍ സാധിക്കും. എന്റെ ആദ്യ ജോലി, വിവാഹം്, ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!