നോം ചോംസ്‌കി

നോം ചോംസ്‌കി

അവര്‍ വരുന്നു..സംരക്ഷിക്കാനല്ല; നശിപ്പിക്കാന്‍

സിറിയയില്‍ തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര കലുഷിതാവസ്ഥയും അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് പ്രമുഖ ചിന്തകന്‍ നോം ചോംസ്‌കി സംസാരിക്കുന്നു..    1.    നിലവില്‍ സിറിയയില്‍ തുടരുന്ന...

Don't miss it

error: Content is protected !!