ജമാല്‍ ദീവാന്‍

ജമാല്‍ ദീവാന്‍

green.jpg

ജീവിതം പ്രഭാപൂരിതമാക്കാനുള്ള ബന്നയുടെ പത്ത് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഇസ്‌ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും സ്പര്‍ശിക്കുകയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവികമായ ജീവിത ദര്‍ശനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളില്‍ ഇസ്‌ലാം എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് നാം...

Don't miss it

error: Content is protected !!