ഹമദ് മാജിദ്

ഹമദ് മാജിദ്

erdogan.jpg

എര്‍ദോഗാന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃക കാണിക്കുമ്പോള്‍

ഈ ചൊവ്വാഴ്ച തുര്‍ക്കി സമൂഹത്തിന് വളരെ അഭിമാനാര്‍ഹവും ചരിത്രപരവുമായ സുദിനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐ എം എഫ്)ല്‍ നിന്നും തുര്‍ക്കി വാങ്ങിയ മുഴുവന്‍ കടവും തിരിച്ചടക്കാന്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!