അതിയാഫ് അൽവാസിർ

അതിയാഫ് അൽവാസിർ

Atiaf Z. Alwazir is a research consultant by day and writer by night. She's currently working on a novel about female sexuality, identity, and healing, as well as a children's book on resilience.

ഫിക്ഷനുകളിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയ വിധം

എൻെറ ഒമ്പതാം പിറന്നാളിന്, എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ഒരു ലോക്കും രണ്ട് താക്കോലുമുള്ള വർണാഭമായ നല്ല സുഗന്ധമുള്ളൊരു ഡയറി എനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്നു. വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എന്നെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!