അംറ് ശൗബകി

അംറ് ശൗബകി

പി.എസ് ജി യുടെ ആ സെനഗൾ കളിക്കാരൻ!

പാരിസ് സാൻ ജർമെയ്ൻ (പി.എസ്.ജി) ക്ളബ്ബിന്റെ സെനഗൾ കളിക്കാരനായ ഇദ് രീസ ഗായ് കൈ കൊണ്ട ഒരു തീരുമാനം ഫ്രാൻസിനകത്തും പുറത്തും വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾക്ക് കാരണമായി. ഫ്രഞ്ചു...

Don't miss it

error: Content is protected !!