അലി ശരീഅത്തി

Your Voice

ദിവ്യപ്രണയവും സമരവീര്യവും, അലി ശരീഅത്തി ഹജ്ജ് പറയുന്നു

“നിലാവ് പെയ്യുന്ന നിശ്ശബ്ദത മുറ്റിയ ഈ ഈന്തപ്പനതോപ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നയനങ്ങളും ഹൃദയവും ഉപേക്ഷിക്കൂ.. നിങ്ങൾ ഇനി പ്രേമവിവശയായ ചിത്രശലഭം പോലെ തത്തിക്കളിക്കണം! മഹിതമായ മശ് അറിൻറെ…

Read More »
Close
Close