അലക്സാണ്ട്ര പ്രിംഗിൾ

അലക്സാണ്ട്ര പ്രിംഗിൾ

Alexandra Pringle was editor-in-chief of Bloomsbury Publishing for 20 years. She is now executive publisher

കുടിയിറിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചെഴുതിയ അബ്ദുറസാഖ് ഗുർന

ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാർക്ക് പലപ്പോഴും അവർ അർഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കാറില്ല. അബ്ദുറസാഖ് ഗുർനയുടെ സ്ഥിതിയും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതിനാൽ ഗുർനയുടെ കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ കൃതികൾ...

Don't miss it

error: Content is protected !!