ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ | അൽ ജസീറ

ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ | അൽ ജസീറ

ഇസ് ലാമുമായോ മുസ് ലിംകളുമായോ ഒരേറ്റുമുട്ടൽ അജണ്ടയിലില്ല- മാക്രോൺ

പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ)നെ അപമാനിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകളെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്ത ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റിയതുമാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അൽ...

error: Content is protected !!