അഫ്സൽ മേൽമുറി

അഫ്സൽ മേൽമുറി

മുഹമ്മദിൻ വഴികളിലെ ആത്മീയ യാത്രകൾ

ബിസ്മിയുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ മീമിനെ കാണാൻ നല്ല ചേലാണ്. കാരണം അവർ രണ്ടും അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ്. മലയാളത്തിലേക്ക് എ പി കുഞ്ഞാമു വിവർത്തനം ചെയ്ത ആൻ...

error: Content is protected !!