അഡ്വ. ലോകേന്ദ്ര മാലിക്

അഡ്വ. ലോകേന്ദ്ര മാലിക്

സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജഡ്ജിമാർ വേണം

"ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകായാണെങ്കിൽ, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവ‍‍‌‍‍ർ ഒരിക്കലും ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം മനഃസ്ഥിതി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!