അബൂസാലിഹ് ഷരീഫ്

അബൂസാലിഹ് ഷരീഫ്

സാമൂഹികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

1,221 കോടി രൂപയാണ് ആസാമില്‍ എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കാനായി ബജറ്റില്‍  വകയിരുത്തിയ തുക. അപേക്ഷക്കാരില്‍ നിന്ന് ചുമത്തിയ നേരിട്ടല്ലാതെയുള്ള നഷ്ടം തന്നെ 7,800 കോടി വരും. ഇതേ മാതൃകയില്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!