അബ് ല കഹ്‌ലാവി

അബ് ല കഹ്‌ലാവി

ഖുർആൻ പാരായണം, പതിനഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ

ഈയിടെ നിര്യാതയായ ലോക ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത അബ് ല കഹ്‌ലാവി ഖുർആൻ പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ പതിനഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം :- 1 - നിങ്ങളുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!