അബ്ദുറഹ്മാൻ തുറക്കൽ

അബ്ദുറഹ്മാൻ തുറക്കൽ

‘ഇഹ്സാൻ’ മുറുകെ പിടിക്കുക

അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സൃഷ്ടികൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ അതിവിശിഷ്ടവും മഹത്തരവുമാണ് ഇഹ്സാൻ. അല്ലാഹുവിൻെറ സ്നേഹവും പ്രീതിയും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളിലൊന്നുമാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക, നന്നായി...

അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ

സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അഖില ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും സകല ചരാചരങ്ങളുടെ നിയന്താവുമായ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായിത്തീരലാണ്. അഥവാ നശ്വരമായ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻെറ പ്രീതിയും...

error: Content is protected !!