അബ്ദുല്ല റദാദി

അബ്ദുല്ല റദാദി

ചൈനയുടെ ‘ബെൽറ്റ് & റോഡ് ‘ കടക്കെണി

ചൈന അതിന്റെ സിൽക്ക് റൂട്ട് പദ്ധതിക്ക്, പിന്നീട് ബെൽറ്റ് ആന്റ് റോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട പദ്ധതിക്ക് 2013 - ൽ തുടക്കമിട്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു....

Don't miss it

error: Content is protected !!