ഈഹാബ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽഅർശി

ഈഹാബ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽഅർശി

കുട്ടികൾ വലിയവരോട് കാണിക്കുന്ന ശത്രുത!

ഓരോ കുട്ടിയും വലുതാകാൻ വലിയ ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹം അവരിൽ പ്രകടവുമാണ്. എന്നാൽ, കുട്ടിക്കാലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദുർബലരാണെന്ന ചിന്തയും, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണമെന്ന തോന്നലുമാണ്...

error: Content is protected !!