അബ്ബാസ് പറവൂർ

അബ്ബാസ് പറവൂർ

വയൽകിളികൾ:

വയൽകിളികൾ കഴുകാനായി കഴുകൻ എല്ലാം കിളികളായി കലിയുഗം ഇത് കലിയുഗം ഇത് കലികാല യുഗം ഒരേ കൊടിക്കൂറ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു വയൽകിളികൾ പിന്നെ കഴുകന്മാരും ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നാം തീരുമാനിക്കുക...

ഫലസ്തീൻ …..

നീതി തേടും പലസ്തീനികൾ കവണക്കല്ലായി മാറിപ്പോയ് തീഷ്ണതയേറും യുവജനത കാന്തക്കല്ലായ്മാറിപ്പോയ് ആളിക്കത്തും തീ കല്ലുകളായ് കല്ലിനു മീതെ കല്ലുകളായ് കോട്ട കണക്കേ വരുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കും സ്വർണ...

Don't miss it

error: Content is protected !!