ഡേവിഡ് ഡബ്ല്യൂ. ഷാന്‍സ്

ഡേവിഡ് ഡബ്ല്യൂ. ഷാന്‍സ്

David W. Tschanz has advanced degrees in history and epidemiology. Before his retirement in 2012, he had worked for Saudi Aramco Medical Services in Dhahran for more than two decades, and he has been a frequent contributor to AramcoWorld on the history of medieval Islamic science. He lives in Venice, Florida.
Health

മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ഇസ്ലാമിക വേരുകള്‍

‘പരിപൂര്‍ണ്ണമായും അസുഖം സുഖപ്പെടുന്നത് വരെ സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാരടക്കം എല്ലാ രോഗികള്‍ക്കും ആശുപത്രിയില്‍ സുരക്ഷിതരായി തങ്ങാം. സ്വദേശികള്‍-വിദേശികള്‍, ശക്തര്‍-അശക്തര്‍, ധനികന്‍-ദരിദ്രന്‍, ജോലിയുള്ളവന്‍-ഇല്ലാത്തവന്‍, കാഴ്ചയുള്ളവന്‍-അന്ധന്‍, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി രോഗിയായവന്‍, വിദ്യാസമ്പന്നന്‍-നിരക്ഷരന്‍ തുടങ്ങി…

Read More »
Civilization

അല്‍-ഇദ്‌രീസിയുടെ ലോകം

ഭൂപട നിര്‍മാണം ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രമെന്നതിനേക്കാള്‍ ഒരു കലയായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ കിടപ്പോ കണക്കാക്കാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് സഞ്ചാരങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഏകദേശ ചിത്രവും അനുമാനങ്ങളുമാണ്…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker